Author Archives: admin

  • -

VÝZVA POSLANCOV PSK 2022 ,,Krajší domov”

Category : Blog


Vďaka VÝZVE POSLANCOV PSK 2022 sa nám podarilo zakúpiť vybavenie zariadenia ako sú stoly, stoličky, nočné stolíky a kreslá pre našich prijímateľov. Ďakujeme za finančný dar.  • -

Mikroprogram PSK 2021 ,,Vybudovanie zvislej zdvíhacej plošiny pre prijímateľov v zariadení”

Category : Blog

Vďaka VÝZVE MIKROPROGRAMU PSK 2021 sa nám podarilo vybudovať zvislú zdvíhaciu plošinu pre prijímateľov. Ďakujeme za finančný dar.


  • -

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Category : Blog

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

VALLE n.o., Duchnovičova 22, 066 01  Humenné sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyv spolupráci s partnermiRadou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU –Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete nawww.npdi.gov.sk


  • -

Poďme si spolu zacvičiť – projekt podporený nadáciou ČSOB

Category : Blog

Cvičenie na čerstvom vzduch prospieva asi každému z nás. S podporou nadácie ČSOB sme zrevitalizovali vonkajší priestor pre rehabilitačno- relaxačnú plochu ako aj zakúpili rehabilitačné, cvičebné pomôcky na podporu zdravého životného štýlu pre klientov, zdravotne postihnutých. Vďaka novým pomôckam si môžu zlepšiť svoje zdravie, zdokonaliť motoriku, ale aj zlepšiť svoju komunikáciu a zdravý vzťah medzi sebou.


  • -

Krajší domov – projekt podporený nadáciou EPH

Category : Blog

Vďaka nadácií  EPH sme zrealizovali projekt s názvom „Krajší domov“. Prínosom projektu bolo poskytnúť klientom modernejší, kvalitnejší a komfortnejší domov. Zakúpené nočné stolíky a polohovateľné kreslá uľahčili podmienky sebaobslužnosti klientov. Vytvorili sa lepšie podmienky na individuálnu prácu s  prijímateľmi sociálnych služieb. Aj vďaka podpore nadácií EPH nadobudli naši klienti  väčšiu dôveru, lepší pocit istoty ako aj bezpečnosti v zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb, ako aj zamestnanci túto podporu ocenili a sú vďační.