Ako poukázať 2 alebo 3 % dane pre neziskovú organizáciu VALLE n. o.

 • -

Ako poukázať 2 alebo 3 % dane pre neziskovú organizáciu VALLE n. o.

Category : Blog

Ako poukázať % dane pre neziskovú organizáciu VALLE n. o.

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane neziskovej organizácii VALLE n. o.

V prípade, že ste sa rozhodli venovať nám 2% zo zaplatenej dane Vám ďakujeme a prosíme, aby ste postupovali podľa jednotlivých krokov konkrétnej kategórie, ktorá sa Vás týka.

Ak ste právnická osoba –  1,5% (2%) v roku 2015:

 • Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby za rok 2015
 1. Právnické osoby majú možnosť poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna položka darovaná v prospech jedného prijímateľa však musí predstavovať minimálne 8 €. „Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (Časť IV.).
 2. Vypočítajte si 1,5% (2%) dane z Vášho príjmu. Táto suma predstavuje maximálnu čiastku, ktorú môžete poukázať v prospech našej neziskovej organizácie, poprípade v prospech ďalších prijímateľov.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v IV. časti uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak ste v roku 2015 (až do termínu podania daňového priznania v roku 2016) na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5%dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v  časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v roku 2014 a do riadku 2 sumu 2 % z dane.

 1. Pokiaľ ste sa rozhodli, že VALLE n.o. nebude jediným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Predmetná príloha je uvedená na poslednej strane daňového priznania typu B.
 2. Ak ste v roku 2015 nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad podľa Vášho sídla.

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 

 • Postup krokov na podávanie 2% dane pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie
 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech VALLE n. o. poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Oddiel VIII. V daňovom priznaní typu A alebo Oddiel XIII. v daňovom priznaní typu B). 2% z dane nám môžete poukázať v prípade, že nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je minimálne 3 €.

 1. V daňovom priznaní vyplňte Vy alebo osoba, ktorá Vám zostavuje daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:

Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie:

IČO: 45 742 791

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): VALLE n. o.

Sídlo: Duchnovičova 22, 066 01  Humenné

 1. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, poprípade organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V takomto prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorá je stanovená na podanie daňového priznania na príslušnom daňovom úrade podľa miesta Vášho bydliska. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácie VALLE n. o.

 Ak ste zamestnanec:

 • Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
 1. Do 15.02.2016 musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok. Zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí tlačivo s názvom „ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, kde sa okrem výšky dane uvádza skutočnosť, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2% z dane sú najmenej 3 €.
 2. V prípade, že ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V takomto prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 11 – Vaše osobné údaje.
 4. oddiel obsahuje identifikačné údaje VALLE n. o.

Ide o nasledovné skutočnosti:

IČO: 45 742 791

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno: VALLE n. o.

Sídlo: Duchnovičova 22, 066 01  Humenné

 1. Do dátumu 30.04.2016 je nevyhnutné doručiť predmetné formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácie VALLE n. o.

Tlačivo nájdete v časti: Dokumenty: vyhlásenie