Špecializované zariadenie

Pre koho je špecializované zariadenie určené?

V súlade s § 39 ods 2 zák. 448/2008 z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov - cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a majú zdravotné postihnutie najmä demenciu rôzneho typu etiologie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu.

 

Podmienky:

Vo VALLE n. o. v špecializovanom zariadení sa poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročná pobytová sociálna služba, a to podľa § 12 ods. 1 písm. c) - poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a to v súlade s § 39 v špecializovanom zariadení.

V špecializovanom zariadení sa poskytujú:

Odborné činnosti

1.) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2.) Sociálne poradenstvo
3.) Sociálna rehabilitácia

·         Obslužné činnosti


1.) ubytovanie
2.) stravovanie (normálna alebo diabetická strava)
3.) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

        

 

      Ďalšie činnosti

1.) osobné vybavenie
2.) zabezpečenie záujmovej činnosti a pracovnej terapie
3.) zabezpečenie potrebnej zdravotníckej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti