Zariadenie pre seniorov

Pre koho je zariadenie pre seniorov určené?

- fyzické osoby, ktoré:

a) ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, alebo

b) ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 - náhle mozgové cievne ochorenia, poúrazové stavy

 Rozsah - neurčitý čas

Podmienky:

Vo VALLE n. o. v zariadení pre seniorov sa poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročná pobytová sociálna služba, a to podľa § 12 ods. 1 písm. c) - poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a to podľa bodu 1. - poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a to v súlade s § 35 v zariadení pre seniorov.

·          Odborné služby
1.) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2.) Sociálne poradenstvo
3.) Sociálna rehabilitácia

      Obslužné činnosti
1.) ubytovanie
2.) stravovanie (normálna alebo diabetická strava)
3.) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti
1.) osobné vybavenie
2.) zabezpečenie záujmovej činnosti
3.) zabezpečenie potrebnej zdravotníckej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti

 

Ďalej poskytovateľ sociálnej služby utvára podmienky na úschovu cenných vecí.