Užitočné informácie – zariadenie pre seniorov

Postup pri prijatí do zariadenia pre seniorov VALLE n. o.

Krok za krokom…

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb sú upravené v zákone NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).

Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Neviete si rady s vyplnením žiadosti alebo potrebujete poradiť ako si pripraviť podklady? Radi Vám pomôžeme. Ponúkame Vám prehľad postupne krok za krokom. Ak sa Vám to zdá príliš zložité kontaktujte nás na t. č. 0908 985 040 alebo príďte osobne do zariadenia.

1.KROK:PODANIE ŽIADOSTI O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov si podáva občan na mestský alebo obecný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu spolu s prílohami – lekárskym nálezom vyplneným Vašim obvodným lekárom, odbornými lekárskymi správami, potvrdením o výške Vášho príjmu, rozsudkom súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony), uznesením súdu o ustanovení opatrovníka. Tlačivo žiadosti dostanete na obecnom alebo mestskom úrade podľa miesta Vášho trvalého pobytu.

Poradenstvo k uvedenému Vám môže poskytnúť i naša vedúca sociálna pracovníčka PhDr. Ivana Lechanová (0908 985 040).

POZOR: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si podáva osoba, ktorá je žiadateľom o poskytnutie sociálnej služby, v prípade zlého zdravotného stavu žiadateľa môže žiadosť podať aj iná osoba, pričom zdravotný stav potvrdí Váš obvodný lekár.

Vypísanú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s prílohami zašlete alebo prinesiete na obecný príp. mestský úrad podľa miesta Vášho trvalého pobytu.

Po zaregistrovaní žiadosti vykonajú poverení pracovníci z obecného príp. mestského úradu, odboru sociálneho zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť v spolupráci s Vami.

2.KROK:POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a príloh bude u Vás vykonaná zdravotná a sociálna posudková činnosť, ktorá slúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Čo je zdravotná posudková činnosť?

Je to hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu občana a zmien jeho zdravotného stavu. Vykonáva ju posudzujúci zdravotnícky pracovník, ktorý má zmluvu s obecným príp. mestským úradom, kde ste podali žiadosť. Tento pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s Vašim obvodným lekárom).

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

– stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

– termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Čo je sociálna posudková činnosť?

Ide o posudzovanie:

– individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

– rodinného prostredia fyzickej osoby,

– prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a

– odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

Na základe týchto posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

– stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

– zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,

– návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa

– určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude následne  z obecného príp. mestského úradu zaslané poštou, príp. si ho prídete prevziať osobne. 30 dní od prevzatia rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o  odkázanosti na sociálnu službu“ /osobne alebo poštou/.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené, pričom to právoplatné rozhodnutie prikladáte k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

3.KROK:PODANIE ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Ak máte záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov VALLE n. o. s finančnou podporou z verejných prostriedkov, podávate ešte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo zariadeniu VALLE n. o. spolu s prílohami (právoplatné rozhodnutie o odkázanosti sociálnej služby), potvrdenie o príjme, lekárske správy buď poštou na adresu: VALLE n. o. , Duchnovičova 22, 066 01  Humenné alebo osobne na uvedenej adrese.

Ak máme v zariadení voľné miesto, prijmeme Vás. Ak chcete uzatvoriť zmluvu len s naším zariadením sociálnych služieb, a nemáme voľné miesto, Vaša žiadosť bude zaradená do zoznamu čakateľov.

V prípade, ak nástup do zariadenia odmietate, Vaša žiadosť bude považovaná za vybavenú a nebude ďalej vedená v zozname čakateľov.

Cenník služieb